Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu „Święta z Agnieszką” / „Święta z Miłością” (dalej Konkurs) jest Coaching Institute sp zoo, zarejestrowaną w Otwock 05-402, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000355144, NIP:5322013525, Regon: 142373099 („Organizator”)
2. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia Organizator.
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
4. Konkurs organizowany jest od dnia 17 grudnia 2016 r. od godziny 10:00 do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 23:59.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana jako użytkownik na portalu społecznościowym Facebook (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność́ prawną na warunkach określonych w § 2 Regulaminu, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Konkurs polega na 3.1 wysłaniu zrobionego przez uczestnika zdjęcia z książką lub publikacją autorki Agnieszki Przybysz oraz napisanie 3 zdań dlaczego właśnie tę książkę warto mieć/przeczytać. (zwanym dalej „Pracą Konkursową”).
b. umieszczenie Pracy Konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej i na blogu www.agnieszkaprzybysz.com pod wpisem konkursowym.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie, w tym podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy Konkursowej oraz informacji o przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Strony Konkursowej. Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Pracy Konkursowej nie oznacza przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu.

5. Niedopuszczalne jest: 5.1 naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem; 5.2. naruszanie jakiegokolwiek ustępu niniejszego Regulaminu; 5.3. podejmowanie działań́ sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych; 5.4. wykorzystywanie jakichkolwiek programów graficznych do stworzenia Pracy Konkursowej;

6. W przypadku działania niezgodnego z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do: 6.1. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usuniecie jego pracy konkursowej; 6.2. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.
7. Decyzję o wygranej podejmuje Komisja Konkursowa.

§3 Dane osobowe 1. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

§4 Nagrody 1. Nagrody w konkursie stanowią: a książki i publikacje Agnieszki Przybysz o wartości od 35 do 60 zł (brutto). 2. Organizator wybierze spośród Uczestników pięć najbardziej kreatywnych Prac Konkursowych, jednocześnie zgodnych z tematem Konkursu, które wygrają Nagrodę. Osoby, których Praca Konkursowa wygra zostanie Zwycięzcą (dalej zwany „Zwycięzcą”). 3. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane w komentarzu na profilu pod postem konkursowym do dnia 15.01.2016 do godziny 20:00. 4. Zwycięzcy otrzymają w prywatnej wiadomości potwierdzenie zdobycia Nagrody. Nagrody będą wysyłane do zwycięzców za pośrednictwem poczty polskiej – listem poleconym.

5. Każdy uczestnik może zgłosić́ do Konkursu nieograniczoną liczbę̨ Prac Konkursowych, ale jedna osoba może otrzymać́ jedynie jedną Nagrodę̨.

6. W przypadku, gdy Zwycięzcą będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu przez Pocztę Polską listem poleconym, a numery tego listu zobowiązana będzie podać Organizatorowi. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
7. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

§5 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez stronę internetową www.agnieszkaprzybysz.com/kontakt Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 5 dni roboczych.
2. Niniejszy regulamin jest do wglądu na Stronie Konkursowej.
3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Powiedz, gdzie wysłać bezpłatnie fragment Kobieca Moc
i Checklist 10 Kobiecych Mocy, by Mieć Życie, które Pokochasz.

oraz Moc Inspiracji: Wspaniałe Relacje, Miłość, Kariera lub Biznes z Pasją               Twoje dane są w 100% poufne

Copyright od © 2005r. Agnieszka Przybysz, Coaching Institute, Europe

Wpisy umieszczone na blog objęte są prawem autorskim. Żaden tekst NIE może być powielany bez pisemnej zgody autorki. Media są monitorowane. Jeśli chcesz umieścić teksty na swoim blog skontaktuj się z autorką Kontakt. W przypadku gdy chcesz zacytować krótki fragment tekstu dodaj do niego proszę adnotację: Autorką tekstu jest Agnieszka Przybysz. Polityka Prywatności
| Regulamin | Zaproponuj pomysły | Pomoc


Profesjonalny Mentor Coach, Ekspert Budowania Relacji / Empower Women Expert Harmonijne relacje, milosc i kariera, biznes z pasja, radosc zycia dla przedsiebiorczych kobiet, gotowych do osiagania sukcesow, na ktore zasluguja.